ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Codex Alimentarius

Πραγματοποιούνται εσωτερικές επιθεωρήσεις στην κάθε επιχείρηση τροφίμων, για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των προτύπων που προαναφέρθηκαν, καθώς και αυτές του Codex Alimentarius.